មានចំងល់ក្នុងចិត្តមិនដឹងសួរអ្នកណា ?

មានបញ្ហាជីវិត ផ្លូវចិត្ត ស្នេហា ការសិក្សា បញ្ហាការងារ ទំនាក់ទំនង

អាចស្វែងយល់ពីដំនោះស្រាយ ជាមួយ ភិក្ខុ ផាស៊ូរ៉ា ឋាន្តមនោ ។

ព្រះភិក្ខុ ផាស៊ូរ៉ា ធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ជាអូតេស និង ជា ឌីជែ ដែលមកបួសជាព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំ ២០០៦ ។ មុនពេលក្លាយជាព្រះសង្ឃ ព្រះអង្គបានរៀន ពីមនុស្សជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ រម្មកាំហេងប្រទេសថៃ ។ ព្រះអង្គបានធ្លាប់ធ្វើដំនើរទស្សនៈកិច្ចជាច្រើនប្រទេស និង ធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីធំៗតាមប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឥណ្ឌា ភូមា នេប៉ាល់ ។ល។ ដែល មានមនុស្សប្រមាណ ២ មុឺននាក់ចូលរួម 

ព្រះអង្គជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅវត្តព្រះធម្មកាយ និង ជាអនុប្រធានសមាគម យុវសង្ឃពិភពលោក  ដែលជាវាគ្មិននៅសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិជាច្រើន ហើយក៏ធ្លាប់បង្វឹកសមាធិរាប់ពាន់ថ្នាក់ សំរាប់មនុស្សលើសពី ៥០ ប្រទេស នៅតាម អង្គការ មហាវិទ្យាល័យ ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនលើសកលលោក ។ 

ស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ជីវិតជាមួយព្រះអង្គទាំងអស់គ្នា

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានលីងសំរាប់ចូលរួម